東洋美術史學 제10권 (p.9-27)

Монголын эртний нүүдэлчид, Хүннүгийн хадны зураг

키워드 :
Петроглифүүд,Хүннү,мал аж ахуй,Морь,буга,тэмдэг,таңга

목차

хийсвэр
Ⅰ. Өмнөх Үг
Ⅱ. Хүннүгийн Хадны Зурагт Дүрслэгдсэн ТөмрийнТүрүү Үеийн Уламжлал
Ⅲ. Хүннүгийн Хадны Зургийн Амьтны Загвар БаТамга Тэмдэг
Ⅳ. Дүгнэлт
НОМ ЗҮЙ

초록

Сүүлийн жилүү Монгол орны хадны зургийг судлах тал дээр багагү амж илтолж олон тооны хадны зургийг шинээр илрүү судалж он цагийн хамаар лыг шийдэж байгаа билээ. Гэвч цөөн тооны хадны зургийг эс тооцвол Хүү ү холбогдох хадны зургуудыг нарийвчлан тогтоож чадаагү байна. Дээр дурдсан бү ү Хүүгийн ү зургуудыг эртний нүү “амьтны загварт” ур лагийн зарим нэг элементүү өөөө хадгалж ү боловч илүү бодит байдал руу ойртсон энгийн загварчилсан, хялбарчилсан гэж хэлж болохоор байна. Энэ ү хадны зургууд нь нэг талаасаа амьтны загварт урлагтай холбоотой байх боловч нөөө талаас харвал эртний тү хадны зургийн ү суурь болсон гэж ү болох юм. Иймээс зарим зургуудыг хүү юмуу түэгийн ү зураг хэмээн нари йн тодорхойлоход бэрхшээлтэй байдгийг тэмдэглэе. Энэ бү ү хүү нар тэнгэр, газар, өө дээдсээ шү болж өө амьдрал ахуй, мал сү тэдэнд даатган мал аж ахуйтай холбоотой шүтлэг зонхилох болсон гэж ү. Түү мал сү өө хөөө хирээр ан агнуур аж ахуйн хавсрага шинж чанартай бо лж ирсэн, өө дээдэстээ адуу малаар тахилга өө болсон, өө гэсэн оромж сууцта й болсноор ө гэрийн тахилга үү зэрэг учир шалтгаануудын улмаас хаданд зураг дү урлах нь аажмаар багассан хэмээн ү байна. Хэдий тийм боловч ту хайн ү хадны зураг цөө тоотой Хадны зураг судлалын өөө тү тодорхой мэд эгдэжбуй цөө тооны зургаас өө бусад зургийг тө түүү ү болон тү ү зургаас ялгах боломж одоогоор хангалтгү байна. зурагдаж байсныг хүү нарт газар, тэнгэр, нар сар болон гал голомт, өө дээдсийг шү цогц ойлголт нэгэнт би й болсны зэрэгцээ тотемизм, анимизм, маги зэрэг нэн эртний шү бишрэли йн гол элементүү хувирсан хэлбэрээр зэрэгцэн оршсоор байсантай холбон т айлбарлаж болмоор байна.